اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز
8000 تومان
50 تمرین برای افزایش دقت و تمرکز

مسئله ی حواس پرتی و بی دقتی یکی از مسائل مهم دانش آموزان دبستانی است.
در این کتاب با بهره گیری از روش های علمی،برای افزایش دقت و تمرکز فرزند شما،15 راهکار معرفی کرده وبه دنبال آن، حل 50 تمرین را به فرزند شما پیشنهاد میکنیم.
برای کودک، جذاب و بازو گونه باشد.در این صورت، توانمندی‌های کودک در زمینه د دقت و تمرکز به نحوی گسترش میاعبد که در طول زندگی‌، برای او مفید خواهد بود. سعی‌ ما بر این است که به کودکان ، مهارت هایی را آموزش دهیم تا هدف هر دو نوع توجه را در بر داشته باشد
در سنین پیش دبستانی یا دبستان، می‌توان از تمرین هایی بازی گونه استفاده کرد که کودک را وارد جزئیات زندگی‌ می‌کند و به عبارتی، تمرکز وی را افزایش میدهد
افزایش تمرکز چیزی جز افزایش توجه نیست. بهترین روش نیز برای افزایش توجه و تمرکز هم تمرین‌های بعضی‌ گونه هستند.
در این کتاب با بهرگیری از روش‌های علمی‌ برای افزایش دقت و تمرکز فرزند شما چند راه کار معرفی‌ کرده و به دنبال آن حل چندین تمرین را به فرزند شما پیشنهاد می‌کنیم.