اولین گام برنامه ریزی انتخاب کتاب است

سبد خرید شما خالی است
٪25
جامع علوم فنون ادبی (2) یازدهم انسانی قلم چی
جامع علوم فنون ادبی (2) یازدهم انسانی قلم چی
41000 30750 تومان
جامع علوم فنون ادبی (2) یازدهم انسانی قلم چی
شابک : 9786000010591
صفحه انتشارات : صفحه انتشارات

توضیحات کوتاه


✔ 744 تست شناسنامه دار 
✔ 71 مفهوم کلیدی : شامل کلماتی که بار آموزشی دارند و به یادگیری دانش آموز کمک خواهد کرد 
✔ 395 پرسش تشریحی به تفکیک هر درس 
✔ 12 درس نامه 
✔ 349 پرسش چهار گزینه ای منتخب طراحی شده مرتبط با کتاب درسی 
✔ 29 تست به ازای هر فصل کتاب ✔ 33 زیر موضوع شامل زیر مبحث های کتاب درسی 
✔ 27 سواال تشریحی در قالب 2 آزمون 
✔2 آزمون جامع پایان نیمسال اول و دوم

فهرستی که راهنمای مطالعه ی شماست 
درخت دانش 
مفاهیم کلیدی 
اهداف کلی فصل 
درس نامه 
پرسشهای تشریحی 22 نمره های